Σχετικά με το έργο

Το VEDA: Women’s Entrepreneurship Development for Agrotourism είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 που διαρκεί από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2024.

Το έργο VEDA αναπτύσσεται για να παρέχει νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε γυναίκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τις βοηθήσει να επεκτείνουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
Το έργο στοχεύει να παρέχει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης σε ένα ευρύ φάσμα γυναικών και να τις βοηθήσει να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να επωφεληθούν από ευκαιρίες απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει τη βάση για την ένταξη των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και στην κοινωνία γενικότερα, και θα αποτελέσει καλό παράδειγμα για άλλους οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Συμβολή στις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προσφέροντας την ευκαιρία σε ένα ευρύ φάσμα γυναικών να συμμετέχουν και αξιοποιούν τις δυνατότητές τους.
  • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και συμμετοχή στην ανάπτυξη μιας γυναικείας πράσινης οικονομίας.
  • Δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των γυναικών στην Ευρώπη.

Αποτελέσματα έργου

Το έργο VEDA στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης και απασχολησιμότητας στις γυναίκες, μέσω της αξιοποίησης των ήδη υπάρχουσων δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων. Το έργο θα έχει τα ακόλουθα παραδοτέα και αποτελέσματα:
1) Παροχή εις βάθος ανάλυσης της τρέχουσας οικονομίας και των στρατηγικών γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο: Αυτή η ανάλυση θα βασίζεται στη συλλογή δεδομένων από συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του έργου. Ο στόχος είναι να χαρτογραφηθεί ο ιδιάζων χαρακτήρας των σημερινών ευκαιριών για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς και τα οφέλη από τη συμπερίληψη των γυναικών στις υπάρχουσες και μελλοντικές ΜΜΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα μέσω της παροχής ευκαιριών μάθησης και απασχολησιμότητας στον τομέα του τουρισμού.
2) Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει δραστηριότητες σχεδιασμένες να βοηθήσουν τις γυναίκες να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν τον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς και τρόπους να αναπτύσσουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες στον τουρισμό, να σκέφτονται τις νεοφυείς εταιρείες, τις επιχειρηματικές δεξιότητες κ.λπ.
3) Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των γυναικών και των τοπικών ΜΜΕ, ενδιαφερόμενων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών που προσφέρουν ευκαιρίες για απασχόληση ή/και επιχειρηματικότητα. Αυτή η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τις μαθησιακές δραστηριότητες, καθώς και πληροφορίες για ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ΤΤΦ στην Ευρώπη.
4) Ανάπτυξη διαδραστικών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες θα συνοψίζουν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου και θα αποτελούν ολοκληρωμένο πόρο που θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση του στόχου της οικοδόμησης της επαγγελματικής ικανότητας των επαγγελματιών στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Ομάδες-στόχος

Κύρια

Άνεργες γυναίκες, γυναίκες επιχειρηματίες

Δευτερεύουσα

Ενδιαφερόμενοι/α φορείς/ μέλη στον ευρύτερο χώρο της επιχειρηματικότητας

Άλλη

Πάροχοι και εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), ενώσεις γυναικών