Ενότητα 1: Κοινωνικές δεξιότητες

Μαθησιακοί στόχοι

Το παρόν μάθημα ορίζει σημεία αναφοράς για την ενότητα που αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες. Στόχος του είναι να επιμορφώσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ πώς να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τόσο άμεσα (λεκτικά) όσο και έμμεσα (μη λεκτικά). Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν πέντε θέματα που έχουν σχέση με τις κοινωνικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα: Διαχείριση συγκρούσεων, Ηγεσία, Συνεργασία, Συναισθηματική νοημοσύνη, Καθοδήγηση & Μέντορινγκ. Στο τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία κσι θα εξοπλιστούν με τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες για να ευδοκιμήσουν προσωπικά και επαγγελματικά. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα εργαλεία για να οικοδομούν ισχυρές σχέσεις, να επιλύουν συγκρούσεις και να αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με τους άλλους σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Freepik: Free photo target concept with wooden blocks

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου