Ενότητα 2: Μάρκετινγκ

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αυτό ορίζει σημεία αναφοράς για την εκπαιδευτική ενότητα του Μάρκετινγκ. Έχει ως στόχο να διδάξει στους συμμετέχοντες/ουσες τι είναι το μάρκετινγκ, πώς να το εφαρμόσουν στις επιχειρηματικές τους ιδέες και να τους βοηθήσει να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν πολλά από τα διαθέσιμα νέα εργαλεία που αφορούν αυτή τη στρατηγική (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τμηματοποίηση κ.λπ.). Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει πέντε θέματα σχετικά με τις δεξιότητες μάρκετινγκ: Παρουσίαση και επικοινωνία, προσδιορισμός κοινού, ψηφιακή παρουσία, μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάρκετινγκ περιεχομένου.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν εξασκηθεί στην πράξη και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες μάρκετινγκ για να κάνουν την ιδέα τους (προϊόν, επωνυμία ή επιχείρηση) να εξελιχθεί από πλευράς μάρκετινγκ, ιδίως με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου