Ενότητα 4: Επιχειρηματικότητα

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αυτό θέτει σημεία αναφοράς για την ενότητα σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Στόχος του είναι να εξηγήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες όταν ξεκινούν μια νέα επιχείρηση, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων και αποκομίζοντας τα περισσότερα δυνατά οφέλη, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις της δικτύωσης, της διαχείρισης έργων, χρόνου, κρίσεων και στρατηγικής.

Στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχουσες θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και τις απαραίτητες επιχειρηματικές δεξιότητες για να πετύχουν προσωπικά και επαγγελματικά. Θα εφοδιαστούν με τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να οικοδομήσουν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με άλλους επιχειρηματίες και δυνητικούς πελάτες ή καταναλωτές, και να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο συνεργατών. Θα αποκτήσουν επίσης τις βασικές γνώσεις διαχείρισης έργων για να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να παρακολουθούν τα έργα τους, ώστε να οδηγήσουν την επιχείρησή τους σε μεγαλύτερη επιτυχία και ανάπτυξη. Θα είναι σε θέση να οργανώσουν και να κατανέμουν το χρόνο τους μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων και προτεραιοτήτων, ώστε να επωφεληθούν από τις δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και να αυξήσουν τη συγκέντρωσή τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να γίνουν πιο παραγωγικές. Επιπρόσθετα, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, όπου θα καθορίσουν ποιες καταστάσεις είναι πιθανότερο να επηρεάσουν την επιχείρησή τους και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην επιχείρηση. Τέλος, οι συμμετέχουσες θα αποκτήσουν δεξιότητες στον στρατηγικό σχεδιασμό και θα είναι σε θέση να χαράξουν την κατεύθυνση της μικρής επιχείρησής τους με τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη την αποστολή, το όραμα, τις αξίες, τους μακροπρόθεσμους στόχους καθώς και τα σχέδια δράσης.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου