Ενότητα 5: Καινοτομία και δημιουργικότητα

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αυτό ορίζει σημεία αναφοράς για την εκπαιδευτική ενότητα σχετικα με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Στόχος του είναι να αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχουσών να προωθούν τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη των ιδίων και των ομάδων τους. Εξετάζει διάφορες τεχνικές και προσεγγίσεις, όπως η παραγωγή και ο καταιγισμός ιδεών, η σχεδιαστική σκέψη, η πλάγια σκέψη, το ανοικτό πνεύμα και η αφήγηση ιστοριών, για να ενισχύσει τις ικανότητές τους να επιλύουν προβλήματα, να παράγουν νέες ιδέες και να αναπτύσσουν μια ανοικτή και καινοτόμο νοοτροπία.

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχουσες θα έχουν αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Θα είναι εφοδιασμένες με μια ευέλικτη εργαλειοθήκη για να παράγουν, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες και να προωθούν μια κουλτούρα δημιουργικότητας στις ομάδες και τους οργανισμούς τους.

Δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου