Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Γλωσσάριο

  • Μάρκετινγκ: Η εκτέλεση ενός συνόλου δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαφήμιση και την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με προγραμματισμένο τρόπο και με βασικές στρατηγικές για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.
  • Ανάλυση κοινού: Η διαδικασία συλλογής όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για το κοινό, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό ποιοι το απαρτίζουν και ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους.
  • Ψηφιακή παρουσία: Η εικόνα που προβάλλει μια εταιρεία στο διαδίκτυο.
  • Μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Στρατηγική που περιλαμβάνει τη χρήση πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών και την προσέγγιση ενός συγκεκριμένου κοινού-στόχου.
  • Διαχειριστής κοινότητας: Επαγγελματίας αρμόδιος για τη διαχείριση, την κατασκευή και τη διαχείριση της διαδικτυακής παρουσίας μιας επωνυμίας, εταιρείας ή κοινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Αφήγηση ιστοριών: Τεχνική επικοινωνίας που συνίσταται στην αφήγηση μιας ιστορίας με πειστικό και συναρπαστικό τρόπο με σκοπό τη μετάδοση ενός μηνύματος ή τη δημιουργία συναισθηματικής σύνδεσης με το κοινό.
  • Μάρκετινγκ επιρροής: Στρατηγική κατά την οποία οι εταιρείες συνεργάζονται με άτομα που ασκούν επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
  • Μάρκετινγκ περιεχομένου: Στρατηγική μάρκετινγκ που επικεντρώνεται στη δημιουργία και διανομή σχετικού, αξιόλογου και ελκυστικού περιεχομένου για ένα συγκεκριμένο κοινό.
  • Τμηματοποίηση: Η διαδικασία διαχωρισμού του κοινού σε μικρότερες, πιο εξειδικευμένες ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα ή ανάγκες.