Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Γλωσσάριο

  • Δικτύωση: Η δραστηριοποίηση ή η διαδικασία αλληλεπίδρασης με άλλους για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη επαγγελματικών ή κοινωνικών σχέσεων.
  • Διαχείριση: Η διαδικασία χειρισμού ή ελέγχου καταστάσεων ή ανθρώπων.
  • Πεδίο εφαρμογής: Η έκταση ή το εύρος μιας άποψης, οπτικής, υλοποίησης, λειτουργίας, αποτελέσματος, κ.λπ.
  • Ανάληψη ευθύνης: Το να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για ό,τι κάνει και να είναι σε θέση να το αιτιολογήσει ικανοποιητικά· ο βαθμός στον οποίο συμβαίνει αυτό.
  • Αναβλητικότητα: Η καθυστέρηση της εκτέλεσης μιας εργασίας που πρέπει να γίνει, συχνά επειδή είναι δυσάρεστη ή βαρετή.
  • Διαδικασία: Ένα σύνολο ενεργειών που είναι ο επίσημος ή αποδεκτός τρόπος για να γίνει κάτι.
  • Αξιολόγηση: Η πράξη του να κρίνει κανείς ή να αποφασίζει για την ποσότητα, την αξία, την ποιότητα ή τη σημασία κάποιου πράγματος· η αξιολογική κρίση ή η απόφαση που λαμβάνεται.