Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Γλωσσάριο

  • Ενσυναίσθηση: Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να κατανοούμε και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα και τις οπτικές των άλλων ανθρώπων. Είναι η ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, βλέποντας και «νιώθοντας» τον κόσμο από τη δική του οπτική γωνία, χωρίς κριτική ή προσωπικές προκαταλήψεις.
  • Πρωτότυπο: Το πρωτότυπο είναι μια προκαταρκτική έκδοση ή μοντέλο ενός προϊόντος, σχεδίου ή ιδέας. Δημιουργείται για τη δοκιμή και την επικύρωση εννοιών, λειτουργιών και χαρακτηριστικών πριν από την ανάπτυξη του τελικού προϊόντος ή της λύσης.
  • Καινοτομία: Καινοτομία είναι η διαδικασία εισαγωγής νέων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών ή μεθόδων που δημιουργούν αξία και οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις, προόδους ή ανακαλύψεις σε διάφορους τομείς. Περιλαμβάνει τη μετατροπή δημιουργικών και καινοτόμων ιδεών σε πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ανάγκες ή προβλήματα.
  • Πλάγια σκέψη: Η πλάγια σκέψη είναι ένας ς τρόπος σκέψης που προωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην επίλυση προβλημάτων, αναζητώντας λύσεις που μπορεί να μην είναι προφανείς σε παραδοσιακούς ή συμβατικούς τρόπους σκέψης.
  • Νοοτροπία: Η νοοτροπία αναφέρεται στο σύνολο των στάσεων, πεποιθήσεων και παραδοχών ενός ατόμου που διαμορφώνουν τη σκέψη, τη συμπεριφορά και την αντίληψή του για τον κόσμο. Είναι ένα νοητικό πλαίσιο που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ερμηνεύουν και ανταποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις και προκλήσεις. Η νοοτροπία μπορεί να είναι συνειδητή ή ασυνείδητη, επηρεάζοντας τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και τη συνολική συμπεριφορά.