Γλωσσάριο

  • Σύγκρουση: Ορίζεται ως η «σοβαρή ασυμβατότητα μεταξύ δύο ή περισσότερων απόψεων, αρχών ή συμφερόντων».
  • Ηγεσία: Ηγεσία είναι η ικανότητα που έχει ένα άτομο να καθοδηγεί, να εμπνέει και να επηρεάζει άτομα ή ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων ή ενός κοινού οράματος. Περιλαμβάνει τον καθορισμό μιας σαφούς κατεύθυνσης, τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την παρακίνηση των άλλων να συνεργαστούν με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.
  • Οραματική ηγεσία: Η οραματική ηγεσία μπορεί να οριστεί ως ένα στυλ ηγεσίας που ενθαρρύνει τον καθορισμό εμπνευσμένων, φιλόδοξων στόχων τόσο για την ομάδα όσο και για την επιχείρηση. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου τα μέλη της ομάδας μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ενώ τους οδηγεί ένας κοινός στόχος που προωθεί την ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη.
  • Συνεργασία: Συνεργασία είναι η συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας ατόμων που εργάζονται από κοινού για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού ή στόχου με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
  • Ενεργητική ακρόαση: Η ενεργητική ακρόαση είναι μια τεχνική επικοινωνίας που περιλαμβάνει την πλήρη και εστιασμένη προσοχή στον συνομιλητή μας, ώστε να κατανοήσουμε όχι μόνο τα λόγια αλλά και το μήνυμα και τις μη λεκτικές ενδείξεις που κρύβονται πίσω από αυτό.
  • Συναισθηματική νοημοσύνη: Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα προσδιορισμού, κατανόησης και αποτελεσματικής διαχείρισης των συναισθημάτων του ατόμου. Τις τελευταίες δεκαετίες, η συναισθηματική νοημοσύνη βρήκε ενδιαφέρουσες εφαρμογές στον τομέα της επιχειρηματικότητας, καθώς οι έρευνες ανέδειξαν τον ρόλο της στην αναγνώριση ευκαιριών για τη δημιουργία κέρδους ή αξίας.
  • Καθοδήγηση (Coaching): Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως μέθοδος για τη δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ και ορίζεται ως μια διαδραστική διαδικασία που αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και στη βελτίωση της απόδοσης ατόμων ή οργανισμών (International Coach Federation, ICF)
  • Μέντορινγκ (Mentoring): Το μέντορινγκ έχει οριστεί ως «μια επίσημη σχέση μάθησης», κατά την οποία «οι μέντορες υποστηρίζουν και θέτουν προκλήσεις στους εκπαιδευόμενούς τους, ώστε να τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους», και η οποία έχει ως αποτέλεσμα «και τα δύο μέρη να θεωρούν ότι μαθαίνουν και κερδίζουν κάτι από τη σχέση».