Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Κεφάλαιο 3 Πλάγια σκέψη

Η διαδικασία σχεδιαστικής σκέψης