Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Διαχείριση του στρες – Σύνοψη

Η διαχείριση του στρες στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει στρατηγικές και πρακτικές που αποσκοπούν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι εργασιακοί στρεσογόνοι παράγοντες στην απόδοση και τη συνολική ευημερία των ατόμων. Περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές όπως η ενσυνειδητότητα, η διαχείριση του χρόνου, η σωματική άσκηση, η αποτελεσματική επικοινωνία κ.λπ., οι οποίες μειώνουν τα επίπεδα του στρες και επιφέρουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό μπορεί να γίνει με την προώθηση μιας υποστηρικτικής οργανωτικής κουλτούρας, η οποία προσφέρει πόρους για την ανακούφιση από το στρες και ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο για τις προκλήσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο υγιές και ανθεκτικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διαχείρισης του στρες για την αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία, και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας.