Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Επισκόπηση

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας, θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά το μάρκετινγκ περιεχομένου και τον αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις. Θα συζητήσουμε τα ακόλουθα θέματα: τι είναι το μάρκετινγκ περιεχομένου και γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ένα σχέδιο, ποια είναι η σημασία της τμηματοποίησης του κοινού μέσω του μάρκετινγκ περιεχομένου και πώς να επιλέγουμε τη σωστή μορφή για το περιεχόμενο και να γράφουμε αποτελεσματικά κείμενα. 

Οι μαθησιακοί στόχοι που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι εξής:

  • Ορισμός του μάρκετινγκ περιεχομένου και κατανόηση της σημασίας του.
  • Αναγνώριση της τμηματοποίησης του κοινού ως βασικού στοιχείου για τις στρατηγικές μάρκετινγκ.
  • Ικανότητα επιλογής της σωστής μορφής περιεχομένου και σύνταξης αποτελεσματικών κειμένων.