Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Ορισμοί & καθημερινές προκλήσεις

Σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης:

  • Λήψη αποφάσεων είναι «η διαδικασία λήψης απόφασης για κάτι σημαντικό, ιδίως για μια ομάδα ανθρώπων ή έναν οργανισμό».
  • Επίλυση προβλημάτων είναι «η ενέργεια της εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων»

Οι βασικές αρχές της λήψης αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων περιλαμβάνουν μια συστηματική και ορθολογική προσέγγιση για την ανάλυση καταστάσεων, την αξιολόγηση εναλλακτικών και την επιλογή της καλύτερης πορείας δράσης. Ακολουθούν ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη: καθορισμός του προβλήματος, συλλογή πληροφοριών, προσδιορισμός επιλογών, αξιολόγηση επιλογών, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, λήψη απόφασης, εφαρμογή της απόφασης, παρακολούθηση και προσαρμογή, άντληση διδαγμάτων από τη διαδικασία, αποδοχή της αλλαγής, εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών, διαχείριση συναισθημάτων και προκαταλήψεων, αναζήτηση ανατροφοδότησης, διαχείριση χρόνου, επικοινωνία.

Τηρώντας αυτές τις βασικές αρχές, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις και να επιλύουν προβλήματα με συστηματικό και λογικό τρόπο.

Η τέχνη της λήψης αποφάσεων – Alan Watts

Πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων | Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Πώς να πάρετε μια απόφαση

Πώς να λύσετε ένα πρόβλημα σε τέσσερα βήματα: Το Μοντέλο IDEA

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ποιες είναι οι καθημερινές προκλήσεις όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων σε επαγγελματικό επίπεδο;

Οι καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες κατά τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων στον χώρο της εργασίας περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων σε συνδυασμό με τους χρονικούς περιορισμούς. Η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ ενδελεχούς ανάλυσης και έγκαιρης δράσης μπορεί να είναι δύσκολο εγχείρημα, αφού οι αποφάσεις μπορεί να πρέπει να ληφθούν υπό συνθήκες ελλιπούς πληροφόρησης. Η εξασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας, ιδίως όταν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές ή αντικρουόμενες προτεραιότητες, προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας. Επιπλέον, η υπέρβαση των γνωστικών προκαταλήψεων και η διαχείριση των συναισθημάτων για τη λήψη ορθολογικών επιλογών απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Σε αυτό το δυναμικό τοπίο, η προσαρμογή σε απροσδόκητες αλλαγές και η αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αντικτύπου των αποφάσεων, με παράλληλη διατήρηση της παραγωγικότητας σε υψηλά επίπεδα, μπορεί επίσης να είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις με την αποτελεσματική σύνθεση των πληροφοριών, τη διαχείριση των διαπροσωπικών δυναμικών και την ευθυγράμμιση των αποφάσεων με τους γενικότερους επιχειρηματικούς στόχους.

Για τις γυναίκες επιχειρηματίες η διαχείριση των προκλήσεων απαιτεί έναν συνδυασμό δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η διάθεση να μαθαίνουν τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τις αποτυχίες. Η ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων και η προώθηση ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Γιατί είναι σημαντική η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων σε επαγγελματικό επίπεδο;

Για τις γυναίκες επιχειρηματίες, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων σε επαγγελματικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αυτές αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης. Η σωστή λήψη αποφάσεων διασφαλίζει ότι μπορούν να χειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις, να κατανέμουν τους πόρους σωστά και να επιδιώκουν ευκαιρίες με στρατηγικό τρόπο. Οι αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων επιτρέπουν στις γυναίκες επιχειρηματίες και εργαζόμενες να εντοπίζουν τις προκλήσεις, να αναλύουν τις βαθύτερες αιτίες τους και να αναπτύσσουν λύσεις που οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας και εξορθολογισμό των διαδικασιών. Όλες αυτές οι δεξιότητες από κοινού φέρνουν πιο ποιοτικά αποτελέσματα, προωθούν τη συνεργασία και ενισχύουν μια κουλτούρα καινοτομίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να είναι ανταγωνιστικές και να εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Free images from Canva

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε επαγγελματικό επίπεδο, πώς εντοπίζουμε ένα πρόβλημα, πώς αξιολογούμε τη λύση του και πώς μετράμε τον αντίκτυπό του, εστιάζοντας παράλληλα σε τρόπους συνεχούς βελτίωσης;

Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση ενός προβλήματος περιλαμβάνει τον σαφή καθορισμό του, την κατανόηση του αντικτύπου του στους στόχους, και τη συλλογή σχετικών δεδομένων και οπτικών. Αυτό ακολουθείται από ενδελεχή ανάλυση για τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών και των πιθανών λύσεων. Η αξιολόγηση των λύσεων απαιτεί να συνυπολογίσουμε τη δυνατότητα υλοποίησής τους, τα πιθανά αποτελέσματα και την ευθυγράμμιση με τους γενικότερους στόχους. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τον καθορισμό ποσοτικοποιήσιμων δεικτών, την παρακολούθηση της προόδου και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με προκαθορισμένα σημεία αναφοράς. Η συνεχής βελτίωση επιτυγχάνεται με την ενεργή αναζήτηση ανατροφοδότησης, την παρακολούθηση των τρεχουσών διαδικασιών και την επαναληπτική βελτίωση των στρατηγικών με βάση τις γνώσεις που προκύπτουν από τα δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα περιβάλλον ευελιξίας και μάθησης που οδηγεί σε διαρκή βελτίωση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων.

Δωρεάν εικόνες από Canva