Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Ορισμοί & καθημερινές προκλήσεις

Σύμφωνα με τον ορισμό του λεξικού της Οξφόρδης:

  • Η κριτική σκέψη είναι «η αντικειμενική, συστηματική και ορθολογική ανάλυση και αξιολόγηση πραγματικών στοιχείων προκειμένου να διαμορφωθεί άποψη για ένα θέμα, ζήτημα κ.λπ.».

Η κριτική σκέψη είναι μια νοητική διαδικασία, μια γνωστική δεξιότητα που βασίζεται στην ενεργό και συστηματική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση ιδεών ή/και πληροφοριών προκειμένου να ληφθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις ή/και κρίσεις. Περιλαμβάνει την αμφισβήτηση των υποθέσεων, την εξέταση εναλλακτικών οπτικών και την ανάλυση στοιχείων που μπορεί να μην είναι εμφανή και, τέλος, τον λογικό συλλογισμό.

Βασικά στοιχεία της κριτικής σκέψης είναι η ανάλυση, η αξιολόγηση, η σύνθεση, ο αναστοχασμός, η επίλυση προβλημάτων, το ανοιχτό πνεύμα, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η σαφήνεια και η ακρίβεια, η συνέπεια, η περιέργεια, ο σκεπτικισμός, η επικοινωνία.

Η κριτική σκέψη είναι εξαιρετικά σημαντική για τις γυναίκες επιχειρηματίες σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων, όπως η επίλυση προβλημάτων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, η συμμετοχή σε εποικοδομητικές συζητήσεις, η ανάλυση και ερμηνεία των διαθέσιμων πληροφοριών και, τέλος, η αποφυγή προκαταλήψεων και λαθών. Η κριτική σκέψη βοηθά τις γυναίκες επιχειρηματίες να σκέφτονται ανεξάρτητα, άρα να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων απαιτεί εξάσκηση, να εκτίθεται κανείς σε διαφορετικές οπτικές και να έχει τη διάθεση να αμφισβητήσει τις δικές του πεποιθήσεις και υποθέσεις.

Τι είναι η κριτική σκέψη;

Κριτική σκέψη: Γιατί, πώς, παραδείγματα

Χαρακτηριστικά των κριτικά σκεπτόμενων ατόμων

Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την κριτική σας σκέψη – Erick Wilberding

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ποιες είναι οι καθημερινές προκλήσεις σε επαγγελματικό επίπεδο όσον αφορά την κριτική σκέψη;

Στο πλαίσιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, οι καθημερινές προκλήσεις που σχετίζονται με την κριτική σκέψη περιλαμβάνουν την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων λόγω φύλου, τη διαχείριση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση και πόρους και την υπέρβαση των κοινωνικών και πολιτισμικών φραγμών που μπορεί να επισκιάσουν και να επιβραδύνουν την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Οι γυναίκες επιχειρηματίες πρέπει συχνά να αναπτύσσουν καινοτόμες στρατηγικές δικτύωσης και καθοδήγησης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις ανισότητες. Σε γενικές γραμμές, οι καθημερινές προκλήσεις όσον αφορά την κριτική σκέψη στο εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνουν συνήθως την αξιολόγηση σύνθετων πληροφοριών, την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, τη λήψη σωστών αποφάσεων υπό πίεση, τη διαχείριση προτεραιοτήτων και την αποτελεσματική συνεργασία με υπαλλήλους και άλλους επιχειρηματίες, παράλληλα με την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και την εξελισσόμενη τεχνολογία. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τις αξίες της επιχείρησης.

Δωρεάν εικόνες από το Canva

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Γιατί είναι σημαντική η κριτική σκέψη στον χώρο εργασίας;

Η κριτική σκέψη είναι θεμελιώδους σημασίας για τις γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς τις βοηθά να αναλύουν, να αξιολογούν και να συνθέτουν πληροφορίες, προκειμένου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιλύουν προβλήματα. Είναι η βάση για την αντικειμενική προσέγγιση των προκλήσεων, καθώς καθιστά τα άτομα ικανά να εξετάζουν τις καταστάσεις από πολλαπλές οπτικές γωνίες, να αξιολογούν τα πιθανά αποτελέσματα και να επιλέγουν τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές. Η κριτική σκέψη ευνοεί μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, ενθαρρύνοντας την εποικοδομητική αμφισβήτηση, προωθώντας την καινοτομία και διασφαλίζοντας ότι οι επιλογές ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του οργανισμού. Επιπλέον, βοηθά τις γυναίκες επιχειρηματίες να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν τα λάθη, προωθεί τη συνεργασία και την εκτίμηση διαφορετικών οπτικών και βελτιώνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες για την αποτελεσματική μετάδοση ιδεών και λύσεων. Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο εργασιακό τοπίο, η κριτική σκέψη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την προσαρμογή στις αλλαγές, την αποτελεσματικότητα και τη βιώσιμη επιτυχία σε διάφορους απαιτητικούς τομείς.

Δωρεάν εικόνες από Canva

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ποια είναι η διαδικασία της κριτικής σκέψης και τι μπορεί να τη βελτιώσει;

Η διαδικασία της κριτικής σκέψης περιλαμβάνει μια συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση και την αξιολόγηση των πληροφοριών. Ξεκινά με τον προσδιορισμό του προβλήματος, και ακολουθείται από τη συλλογή σχετικών δεδομένων και την εξέταση διάφορων οπτικών. Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση και η ερμηνεία των πληροφοριών, η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της συνάφειας τους. Η ανάλυση αυτή οδηγεί στη διατύπωση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων και πιθανών λύσεων. Για τη βελτίωση της κριτικής σκέψης, οι γυναίκες επιχειρηματίες θα πρέπει να καλλιεργούν το ανοιχτό πνεύμα, να αναζητούν ενεργά διαφορετικές οπτικές και να αμφισβητούν συχνά τις υποκείμενες πεποιθήσεις τους. Η συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων αξιολόγησης των πληροφοριών, η διατήρηση της περιέργειας και η επιδίωξη της αυτογνωσίας για την αναγνώριση των προκαταλήψεων, συμβάλλουν στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Η συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις, η αναζήτηση ανατροφοδότησης και η συνειδητή έκθεση σε διαφορετικές απόψεις τονώνουν επίσης την κριτική σκέψη. Εάν τελικά οι γυναίκες επιχειρηματίες υιοθετήσουν αυτές τις στρατηγικές, θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να προσεγγίζουν τις προκλήσεις με διαύγεια, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επινοούν αποτελεσματικές λύσεις.

Δωρεάν εικόνες από Canva