Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Τεχνικές λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων

Η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών εννοιών, αλλά και πρακτικών εργαλείων και τεχνικών. Ακολουθεί μια ανάλυση και των δύο πτυχών που μπορούν να ωφελήσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα:

Θεωρητικές έννοιες:

  • Μοντέλο ορθολογικής λήψης αποφάσεων: Οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων με βάση αντικειμενικά κριτήρια.
  • Περιορισμένη ορθολογική ικανότητα: Ο άνθρωπος έχει περιορισμούς στην επεξεργασία πληροφοριών και στη λήψη αποφάσεων.
  • Ικανοποίηση: Λήψη αποφάσεων που είναι «ικανοποιητικές», αντί της αναζήτησης της τέλειας λύσης.
  • Θεωρία των προοπτικών: Πώς οι άνθρωποι αξιολογούν την επικινδυνότητα και λαμβάνουν αποφάσεις σε καταστάσεις που εμπεριέχουν αβεβαιότητα.
  • Αγκύρωση και προσαρμογή: Η τάση να βασίζεται κανείς σε μεγάλο βαθμό στην πρώτη πληροφορία (την «άγκυρα»)

Στη συνέχεια θα δούμε κάποιες στρατηγικές για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων:

Αυτογνωσία:

Αναγνωρίστε τις συναισθηματικές σας αντιδράσεις και την επίδρασή τους στις αποφάσεις σας.

Κατανοήστε τις αξίες, τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις γνωστικές σας προκαταλήψεις.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Ενσυνειδητότητα:

Εξασκηθείτε σε τεχνικές ενσυνειδητότητας για την ενδυνάμωση της συγκέντρωσης και της ρύθμισης των συναισθημάτων.

Αναπτύξτε την ικανότητα να παρατηρείτε τις σκέψεις σας χωρίς να τις κρίνετε, περιορίζοντας τις προκαταλήψεις σας.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Συλλέξτε πληροφορίες:

Να ερευνάτε διεξοδικά και να συλλέγετε σχετικά δεδομένα, πριν από τη λήψη αποφάσεων.

Αναζητήστε διαφορετικές απόψεις και οπτικές, για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη αντίληψη.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Ορίστε το πρόβλημα:

Διατυπώστε με σαφήνεια το εύρος, τα αίτια και τις πιθανές επιπτώσεις του προβλήματος.

Αναλύστε τα πολύπλοκα προβλήματα σε μικρότερα, διαχειρίσιμα στοιχεία.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Σκεφτείτε επιλογές λύσεων:

Κάντε καταιγισμό ιδεών για ένα ευρύ φάσμα πιθανών λύσεων ή προσεγγίσεων.

Να ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα και να είστε ανοιχτοί σε αντισυμβατικές ιδέες.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Αξιολογήστε εναλλακτικές λύσεις:

Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής με βάση σχετικά κριτήρια.

Εξετάστε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Λάβετε υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη:

Προσδιορίστε τα άτομα ή τις ομάδες που επηρεάζονται από την απόφαση ή το πρόβλημα.

Λάβετε υπόψη τις οπτικές και τα συμφέροντά τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Ιεράρχηση/ορισμός κριτηρίων:

Καθορίστε σαφή κριτήρια για την ιεράρχηση των επιλογών με βάση τη συνάφεια τους με τους στόχους.

Εξετάστε παράγοντες όπως η δυνατότητα υλοποίησης, ο αντίκτυπος, οι πόροι και οι ηθικές προεκτάσεις.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Αμφισβητήστε τις πεποιθήσεις σας:

Αμφισβητήστε υποθέσεις και πεποιθήσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων.

Αναζητήστε αποδεικτικά στοιχεία για να επικυρώσετε ή να απορρίψετε υποθέσεις.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις:

Αποφύγετε να λαμβάνετε αποφάσεις παρορμητικά ή υπό πίεση.

Δώστε στον εαυτό σας χρόνο να σκεφτεί και να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Αναλύστε σενάρια:

Εξετάστε διάφορα σενάρια και πιθανά αποτελέσματα κάθε απόφασης.

Αξιολογήστε πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι αποφάσεις υπό διαφορετικές συνθήκες.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Ζητήστε ανατροφοδότηση:

Συμβουλευτείτε συναδέλφους, μέντορες ή εμπειρογνώμονες για να αποκτήσετε πολύτιμες ιδέες.

Να είστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική κριτική και εναλλακτικές απόψεις.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Σταδιακές αλλαγές:

Για πολύπλοκες αποφάσεις, εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε τις αλλαγές σταδιακά, ώστε να αξιολογήσετε τον αντίκτυπό τους πριν να τις αναπτύξετε σε πλήρη κλίμακα.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Αποτυχία:

Δείτε τις αποτυχίες ως ευκαιρίες για μάθηση και βελτίωση και όχι ως οριστικές αποτυχίες. Αναλύστε τι πήγε στραβά και σκεφτείτε πώς μπορείτε να αποφύγετε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Καταγράψτε τη διαδικασία:

Καταγράψτε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Αυτή η καταγραφή μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για μελλοντική αναφορά και βελτίωση.

Δωρεάν εικόνες από το Canva
Συνεχής μάθηση:

Να αναβαθμίζετε τακτικά τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας στη λήψη αποφάσεων και τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Να ενημερώνεστε για νέα εργαλεία, προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Δωρεάν εικόνες από το Canva

Αυτές οι θεωρητικές έννοιες και πρακτικά εργαλεία προσφέρουν στις γυναίκες επιχειρηματίες και εργαζόμενες μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για την αποτελεσματική και συστηματική προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Συνδυάζοντας τις θεωρητικές έννοιες με τις πρακτικές στρατηγικές, μπορούν να διαχειριστούν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πώς μπορούν η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων να συμβάλουν στην αυτοενδυνάμωση;

Η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων είναι ουσιαστικοί παράγοντες αυτοενδυνάμωσης για τις γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς τις ενδυναμώνουν ώστε να παίρνουν τον έλεγχο των καταστάσεων και να κάνουν επιλογές που συνάδουν με τις αξίες και τους στόχους τους. Τους δίνουν επίσης μια αίσθηση αυτονομίας και ελέγχου και διαμορφώνουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και να ξεπερνούν τα εμπόδια. Όταν λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και βρίσκουν λύσεις, αποκτούν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, με αποτέλεσμα να ενδυναμώνονται και παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους.

Δραστηριότητες

Δωρεάν εικόνες από το Canva

Σενάριο

Στον τομέα του αγροτουρισμού, η ξαφνική αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής εμποδίζει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Η αυξημένη επισκεψιμότητα επιβαρύνει τους πόρους, όπως τους χώρους στάθμευσης και τη διαθεσιμότητα ξεναγών, οδηγώντας σε συνωστισμό και υποβάθμιση της εμπειρίας των πελατών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν ένα προηγμένο σύστημα κρατήσεων για τη διαχείριση του αριθμού των επισκεπτών, τη βελτιστοποίηση της κατανομής του προσωπικού μέσω πληροφοριών που βασίζονται σε δεδομένα και την προσφορά αυτόνομων ξεναγήσεων για πιο ομοιόμορφη κατανομή των επισκεπτών. Αντιμετωπίζοντας προληπτικά τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξημένη ζήτηση, οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους επισκέπτες τους, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών και των πόρων τους.

Οι συμμετέχουσες χωρίζονται σε μικρές ομάδες (3-5 μέλη ανά ομάδα), μπαίνοντας σε μικρότερα δωμάτια εργασίας (breakout rooms) στην πλατφόρμα εικονικών συναντήσεων. Οι συμμετέχουσες θα πρέπει να συζητήσουν πώς θα προσαρμόσουν τις πρακτικές τους και πώς θα ανταποκριθούν, λαμβάνοντας υπόψη τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες στρατηγικές και εστιάζοντας στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων.

  • Εξηγήστε τη σημασία της λήψης αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων στον τομέα του αγροτουρισμού
  • Τονίστε πώς εξωτερικοί παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, οι οικονομικές διακυμάνσεις και τα απρόβλεπτα γεγονότα (όπως η πρόσφατη πανδημία, οικογενειακά ζητήματα κ.λπ.) μπορούν να επηρεάσουν τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις

Όλες οι ομάδες επιστρέφουν στην κεντρική σύσκεψη και τους δίνονται λίγα λεπτά να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους.

MentimeterΑναστοχασμός για την εκπαίδευση.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο πρόσκλησης και γράψτε μια σύντομη φράση για αυτό που σας έμεινε από τη σημερινή συζήτηση.