Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε επιχείρηση, θα πρέπει να κάνετε έναν γρήγορο ελέγχο, με τη μορφή ενός καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Ξεκινήστε με ένα οπτικό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο θα σας βοηθήσει να αναλύσετε και να βελτιώσετε την ποιότητα του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Αποτελείται από εννέα βασικά στοιχεία, που αναλύονται παρακάτω:

 1. Τμήματα πελατών: Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι πελάτες μας; Ποια είναι τα διάφορα τμήματα πελατών στα οποία στοχεύουμε;
 2. Προτάσεις αξίας: Τι μοναδική αξία προσφέρουμε σε κάθε τμήμα πελατών; Ποια προβλήματα ή ανάγκες επιλύουμε για
  τους πελάτες μας;
 3. Κανάλια: Μέσα από ποια κανάλια προσεγγίζουμε τους πελάτες μας; Πώς παρέχουμε τις προτάσεις αξίας μας στους πελάτες;
 4. Σχέσεις με τους πελάτες: Τι είδους σχέση δημιουργούμε με κάθε τμήμα πελατών; Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε, να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την αφοσίωση των πελατών μας;
 5. Ροές εσόδων: Πώς παράγουμε έσοδα από κάθε τμήμα πελατών; Ποιες είναι οι κύριες πηγές εσόδων για την επιχείρησή μας;
 6. Βασικοί πόροι: Ποια κρίσιμα στοιχεία και πόροι είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των προτάσεων αξίας μας; Ποια πνευματική ιδιοκτησία, φυσικοί πόροι ή ανθρώπινοι πόροι απαιτούνται;
 7. Βασικές δραστηριότητες: Ποιες δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία και την υλοποίηση των προτάσεων αξίας μας; Ποιες βασικές διαδικασίες και εργασίες πρέπει να εκτελούμε αποτελεσματικά;
 8. Βασικοί εταίροι: Ποιοι είναι οι βασικοί συνεργάτες και προμηθευτές μας; Ποιο ρόλο παίζουν αυτοί οι συνεργάτες στην αλυσίδα αξίας μας;
 9. Δομή κόστους: Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες κόστους και οι δαπάνες μας; Ποιοι βασικοί πόροι και ποιες βασικές δραστηριότητες είναι οι πιο κοστοβόρες;

Απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις για κάθε στοιχείο του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, μπορείτε να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το επιχειρηματικό σας μοντέλο, να εντοπίσετε τομείς για βελτίωση ή καινοτομία και να αναπτύξετε μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη στρατηγική για την επιχειρηματική σας ιδέα.