Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Κριτική σκέψη – Σύνοψη

Η κριτική σκέψη στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι η ικανότητα αντικειμενικής και συστηματικής ανάλυσης, αξιολόγησης και σύνθεσης πληροφοριών. Είναι η ικανότητα αναγνώρισης των πεποιθήσεων, αξιολόγησης της εγκυρότητας των πληροφοριών και των επιχειρημάτων, και λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων με βάση τη λογική και τα αποδεικτικά στοιχεία. Δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες επιχειρηματίες και εργαζόμενες να επιλύουν προβλήματα, να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να είναι πιο ανθεκτικές, πιο παραγωγικές, να σκέφτονται δημιουργικά και να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις, να συνεργάζονται με ανοιχτό πνεύμα και γενικά να βελτιώνονται συνεχώς.