Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Λήψη αποφάσεων & επίλυση προβλημάτων – Σύνοψη

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων είναι σημαντικές διαδικασίες που δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες επιχειρηματίες και εργαζόμενες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες. Η λήψη αποφάσεων αφορά την αξιολόγηση των επιλογών με βάση τα δεδομένα, τις αξίες, την κατανομή των πόρων, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον στόχο. Η επίλυση προβλημάτων επιτρέπει τον εντοπισμό, την ανάλυση και, σε τελική ανάλυση, την επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων, προωθώντας τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Αυτές οι δεξιότητες οδηγούν σε ποιοτικά, προσαρμόσιμα και θετικά αποτελέσματα, καθώς ενισχύουν μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και ταυτόχρονα προωθούν την αυτοενδυνάμωση που βασίζεται στην ανθεκτικότητα, την αυτοπεποίθηση και την προσαρμοστικότητα.