Modul 4: Podnikanie

Ciele vzdelávania

Tento kurz stanovuje referenčné hodnoty pre modul o podnikaní.

Jeho cieľom je naučiť účastníčky, akým výzvam čelia podnikateľky pri zakladaní nového podniku a ako vytvoriť podnik, znášať väčšinu rizík a využívať väčšinu odmien s využitím zručností a vedomostí z oblasti sieťovania, projektového, časového, krízového a strategického riadenia. Našou snahou je povzbudiť a posilniť ženy, aby napredovali a dosiahli úspech pomocou súboru opatrení.

Na konci kurzu získajú účastníci praktické skúsenosti a potrebné podnikateľské zručnosti, aby sa im darilo v osobnom aj profesionálnom živote. Na konci kurzu budú účastníci vybavení nástrojmi, ktoré im umožnia nadviazať vzájomne výhodné kontakty s inými podnikateľmi a potenciálnymi klientmi alebo spotrebiteľmi a vytvoriť si vlastnú sieť partnerov. Účastníci budú mať základné vedomosti o riadení projektov, ktoré im umožnia plánovať, realizovať a monitorovať vlastný projekt, čo povedie k väčšiemu úspechu a rastu podnikania. Budú pripravení organizovať a plánovať, ako rozdeliť svoj čas medzi konkrétne činnosti a priority, aby využili zručnosti v oblasti riadenia času, ktoré zvýšia ich sústredenosť, posilnia sebadôveru a umožnia im byť produktívnejší. Účastníci budú mať potrebné vedomosti na zostavenie svojho krízového plánu podnikania, v ktorom dokážu určiť, aké krízy s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia ich podnikanie a aký bude ich dopad na podnikanie. Navyše účastníci získajú zručnosti v oblasti strategického plánovania a budú schopní stanoviť smerovanie svojho malého podniku s vybudovaním strategického plánu s ohľadom na svoje poslanie, víziu, hodnoty, dlhodobé ciele, ako aj akčné plány.

Čo je to podnikateľ?