Slovník

  • Networking: činnosť alebo proces interakcie s inými ľuďmi s cieľom výmeny informácií a rozvoja profesionálnych alebo sociálnych kontaktov.
  • Manažment: proces zaobchádzania s vecami alebo ľuďmi alebo ich kontroly.
  • Rozsah: rozsah alebo dosah pohľadu, výhľad, aplikácia, pôsobenie, účinnosť atď.
  • Zodpovednosť: skutočnosť, že ste zodpovedný za to, čo robíte, a že ste schopný to uspokojivo zdôvodniť, alebo miera, do akej sa to deje.
  • Prokrastinácia: odkladanie niečoho, čo treba urobiť, často preto, že je to nepríjemné alebo nudné.
  • Postup: súbor činností, ktorý je oficiálnym alebo prijatým spôsobom, ako niečo urobiť.
  • Hodnotenie: akt posudzovania alebo rozhodovania o výške, hodnote, kvalite alebo dôležitosti niečoho, alebo úsudok či rozhodnutie, ktoré sa urobí.