O projekte

VEDA: Rozvoj podnikania žien v agroturizme je projekt Erasmus+ KA2, ktorý prebieha od novembra 2022 do októbra 2024.

Projekt VEDA sa vyvíja s cieľom poskytnúť ženám v celej EÚ nové vzdelávacie príležitosti, ktoré im pomôžu rozšíriť ich existujúce vedomosti a získať nové zručnosti, aby získali prístup na súčasný trh práce.
Cieľom projektu je poskytnúť alternatívne spôsoby učenia širokému spektru žien a pomôcť im rozvíjať ich vedomosti, zručnosti a schopnosti, aby mohli využívať príležitosti na zamestnateľnosť a podnikanie. Úspešná realizácia projektu vytvorí základ pre integráciu žien do európskeho trhu práce a spoločnosti ako celku a bude dobrým príkladom pre ostatné organizácie a zainteresované strany v celej Európe.

Ciele

Ciele projektu sú nasledovné:

  • prispievanie k stratégiám EÚ pre podnikanie žien tým, že ponúka príležitosť širokému spektru žien zapojiť sa a využiť svoj potenciál
  • podpora udržateľného rozvoja a stať sa súčasťou rozvoja ženského zeleného hospodárstva
  • vývoj inovatívnych vzdelávacích nástrojov, ktoré uľahčia rozvoj nových a inovatívnych digitálnych zručností žien v Európe

Výstupy/ Výsledky

Cieľom projektu VEDA je poskytnúť ženám rovnaké príležitosti na vzdelávanie a zamestnateľnosť prostredníctvom využitia svojich existujúcich zručností a rozvoja nových kompetencií. Projekt bude mať tieto výsledky a výstupy:
1) Poskytnutie hĺbkovej analýzy súčasnej ekonomiky a stratégií podnikania žien v Európe na regionálnej, národnej a miestnej úrovni: Táto analýza bude založená na zbere údajov z rozhovorov a cieľových skupín, ktoré sa uskutočnia počas projektu. Cieľom je zmapovať špecifický charakter súčasných príležitostí pre ženské podnikanie na súčasnom európskom trhu práce, ako aj výhody začlenenia žien do súčasných a budúcich MSP, s cieľom lepšie ho riešiť prostredníctvom poskytovania príležitostí na vzdelávanie a zamestnateľnosť v oblasti cestovného ruchu.
2) Vývoj a implementácia interaktívneho učebného materiálu, ktorý bude zahŕňať aktivity určené na pomoc ženám zlepšiť svoje zručnosti a schopnosti vstúpiť na trh práce. Tieto zručnosti zahŕňajú digitálnu gramotnosť, ako aj spôsoby rozvíjania vlastných nápadov na podnikanie v cestovnom ruchu, premýšľanie o začínajúcich spoločnostiach, podnikateľských zručnostiach atď.
3) Rozvoj online platformy, ktorá bude fungovať ako most medzi ženami a miestnymi MSP, zainteresovanými stranami v oblasti cestovného ruchu a organizáciami, ktoré ponúkajú príležitosti na zamestnanie a/alebo podnikanie. Táto platforma bude tiež zahŕňať vzdelávacie aktivity, ako aj informácie o možnostiach rozvoja cestovného ruchu, turizmu a hotelierstva v EÚ.
4) Vypracovanie interaktívnej príručky, ktorá bude sumarizovať aktivity a výstupy projektu a bude komplexným zdrojom, ktorý bude smerovať k cieľu budovania kvalifikovaných kapacít odborníkov v oblasti zeleného podnikania.

Cieľové skupiny

základné

nezamestnané ženy, podnikateľky

sekundárne

zainteresované strany v širšej oblasti podnikania

iní

poskytovatelia OVP (odborné vzdelávanie a príprava) a školitelia, združenia žien