Partnerstvo

EkoRegion Slovakia

Slovenská republika

EkoRegion Slovakia je nezisková organizácia založená v roku 2014 odborníkmi na regionálny rozvoj v Trnavskom kraji. Máme 3 stálych zamestnancov, 13 zamestnancov na skrátený úväzok a 6 dobrovoľníkov. Naše aktivity smerujú k udržateľnému regionálnemu rozvoju, zvyšovaniu konkurencieschopnosti regiónov a zároveň k podpore zapojenia žien do oblasti rozvoja agroturistiky.
Máme bohaté zručnosti v sektorových analýzach, aktivitách na podporu obehového hospodárstva – zhodnocovanie odpadu, vytváranie zelených pracovných miest hlavne pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, udržateľný cestovný ruch – hlavne aktivity ekoturizmu a podporu podnikania mikro a malých podnikov v tejto oblasti. Zameriavame sa na rozvoj vzdelávacích programov a školení vrátane inovatívnych pedagogických nástrojov v oblasti životného prostredia a obehovej ekonomiky. Spolupracujeme s obcami na zvýšení zamestnanosti žien na miestnej a regionálnej úrovni. Naše celoživotné programy sú prispôsobené aj pre ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorým hrozí sociálne vylúčenie.
Aktívne spolupracujeme s obcami, zainteresovanými stranami, odbornými školami v regióne, MSP a remeslami, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, s orgánom štátnej ochrany prírody na regionálnej úrovni a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Sme členmi Národnej siete rozvoja vidieka, Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a platformy obehového hospodárstva. Na projektoch máme dobrú spoluprácu s partnerskými organizáciami z Rakúska, Francúzska a Českej republiky.

Innovation Training Center (ITC) -
Inovačné školiace centrum

Španielsko

Innovation Training Center (ITC) je školiaca a konzultačná organizácia so sídlom v Palma de Mallorca (Španielsko), ktorá ponúka širokú škálu služieb týkajúcich sa inovatívnych materiálov a služieb (výskum, vývoj, inovácie) na podporu inovácií v oblasti vzdelávania, podnikania a podpory školiacich a vzdelávacích organizácií.
Sídlime v PARC BIT (ParcBit, Parc balear d’innovació tecnològica, http://www.parcbit.es/), špecifickom parku na podporu inovácií a školenia v oblasti IKT (informačné a komunikačné technológie) pre mladých ľudí, dospelých, spoločnosti a MSP. Naša konsolidácia a skúsenosti nám umožnili vytvoriť vlastné oddelenie výskumu a vývoja pre vývoj a implementáciu vlastných technologických a eLearningových projektov. Náš interdisciplinárny tím expertov sa podieľal a riadil širokú škálu výskumných a vývojových projektov a vybudoval si intenzívnu sieť skúseností s rôznymi súkromnými a verejnými organizáciami: vládnymi inštitúciami, technologickými centrami a verejnými výskumnými organizáciami na miestnej, regionálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.
Máme bohaté skúsenosti v oblasti:

  • Návrh a rozvoj učebných osnov, modulov a kurzov odbornej prípravy súvisiacich s EKR (európsky kvalifikačný rámec)
  • Podpora školiacich a vzdelávacích organizácií
  • Prispôsobené učebné osnovy, rubriky a učebný obsah
  • Inovácie v e-learningu
  • Inovácie v kariérovom poradenstve vrátane doučovania (koučovanie/mentoring), dizajnového myslenia a kolaboratívneho učenia
  • Webové vzdelávacie platformy, elektronické knihy a digitálny obsah

Počítame s tímom pracovníkov stredného a vyššieho veku, ktorý je veľmi motivovaný a plný inovatívnych a kreatívnych nápadov, ktoré môžu poskytnúť nielen dobré výsledky, ale aj ich nadšenie pre udržateľnosť a ďalšie využitie výsledkov projektu.

Stimmuli For Social Change

Grécko

Stimmuli je nezisková organizácia, ktorej cieľom je inšpirovať budúce vzdelávanie a podnietiť pozitívne zmeny v spoločnosti. Na dosiahnutie svojho poslania organizácia navrhuje a implementuje vzdelávacie projekty a projekty na posilnenie postavenia, ktoré kultivujú postoje k zmenám, zavádzajú podnikateľské myslenie a posúvajú zmeny správania pre udržateľnejší životný štýl.
Podrobnejšie, práca organizácie Stimmuli spadá do nasledujúcich kategórií:
Návrh a hodnotenie učenia. Stimmuli navrhuje inkluzívne vzdelávacie programy a učebné osnovy pre učiacich sa na všetkých úrovniach vzdelávania, (od základného a stredného po vyššie vzdelávanie a vzdelávanie dospelých) aby boli vybavení kompetenciami 21. storočia (sociálnymi, občianskymi a podnikateľskými), ktoré podporujú vedomosti, porozumenie a vlastníctvo hodnôt a postojov. Stimmuli tiež prináša expertízu v hodnotení komplexných vzdelávacích intervencií s dôrazom na kompetenčný progres prijatím hodnotiacich metodík inšpirovaných realistickými teóriami a nástrojmi.
Školenie a budovanie kapacít. Stimmuli vyvíja na mieru šité materiály a programy a poskytuje školenia a činnosti na budovanie kapacít jednotlivcom a organizáciám s cieľom poskytnúť im požadované znalosti, zručnosti a postoje na posilnenie kultúry kontinuálnej sociálnej inovácie. Pracujeme v rôznych oblastiach a disciplínach od základného po vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Podrobnejšie rozvíjame a ponúkame: workshopy na profesionálny rozvoj učiteľov, vzdelávacie workshopy a podujatia, stretnutia „Train the trainer“, ako aj programy na posilnenie postavenia a rozvoj mládeže.
Sociálny výskum. Stimmuli vykonáva výskum rôznych tém súvisiacich so sociálnymi inováciami, vzdelávaním, (sociálnym) podnikaním a udržateľným rozvojom pomocou kombinácie nástrojov a prístupov, ktoré majú zvyčajne tieto formy: najmodernejšia analýza, analýza potrieb odbornej prípravy, výskum osvedčených postupov, hodnotenie a posúdenie vplyvu, výskum a návrh politiky.
Projektový manažment. Náš tím prináša viac ako 10-ročné skúsenosti s koordináciou, riadením, finančným monitorovaním a reportingom projektov financovaných z EÚ. Využitím tejto skúsenosti má Stimmuli schopnosť navrhovať, vyvíjať a koordinovať úspešné a účinné výskumné a inovačné projekty.
Networking – vytváranie sietí. Veľký dôraz sa kladie aj na webovú stránku spoločnosti a sociálne médiá, ktoré sa snažia zapôsobiť na čoraz viac ľudí, keďže prostredníctvom častých príspevkov a publikácií si Stimmuli udržiava aktívny vzťah so svojimi stakeholdermi (zainteresovanými stranami). A čo viac, prostredníctvom implementácie projektov súvisiacich s podnikaním a posilnením postavenia žien, Stimmuli vyvinula rozšírenú sieť, ktorá zahŕňa odborníkov aj potenciálnych príjemcov pomoci.
Stimmuli prevádzkuje 30 projektov financovaných EÚ a v súčasnosti zamestnáva 10 ľudí na plný úväzok so stabilnou spoluprácou so sieťou externých expertov, ktorí podporujú aktivity Stimmuli podľa potrieb ako subdodávatelia.
Všetci členovia nášho tímu si osvojujú návyky šetrné k životnému prostrediu a držia krok s problematikou životného prostredia.
Naša organizácia sa snaží byť aktívnou súčasťou udržateľnej transformácie v súlade s Európskou zelenou dohodou a Európskym klimatickým paktom. Presnejšie povedané, náš tím sa snaží prelomiť závislosť na plastových pomôckach a používať opakovane použiteľné predmety a recyklované obaly a zároveň podporovať alternatívne spôsoby dochádzania do práce, ako je chôdza alebo podpora práce z domu.

PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Taliansko

PRISM je neziskový sociálny podnik, ktorého poslaním je vytvárať rovnaké príležitosti pre citlivý pokrok spoločností, komunít a ľudí – od roku 2012 pôsobí ako kvalifikovaný rozvojový agent so sídlom v meste Palermo a registrovanou kanceláriou v Enne v Taliansku.
PRISM predstavuje centrum spoločného plánovania, otvorené pre verejných a súkromných aktérov, na vypracovanie rozvojových stratégií na mieru a intervencií zameraných na zhodnocovanie rozmanitosti a zdieľanie sociálnych, kultúrnych a ekonomických zdrojov miestnych komunít z medzinárodnej perspektívy.

PRISM každoročne vyhodnocuje svoj sociálny dopad hodnotením všetkých foriem významných zmien, ktoré zažili jednotlivci a komunity, po ich zapojení do našich aktivít ako „spoluodborníkov“. Vplyv zvažuje zvýšenie príjmov a úroveň integrácie na trhu práce, presadzovanie rodovej rovnosti, inovácie v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a zmeny vzťahov, vplyvy na fyzické a duševné zdravie a všeobecný vplyv na kvalitu života a životnú pohodu. Hlavné oblasti intervencie, ktoré prispievajú k zvýšenému sociálnemu vplyvu, sú:
▪ Podnikanie a zamestnateľnosť
Zvyšovanie ľudského rozvoja a sociálno-profesijnej integrácie a zároveň posilňovanie európskeho hospodárskeho priestoru s cieľom stimulovať iniciatívy samostatnej zárobkovej činnosti a posilňovať, zvyšovať a rekvalifikovať ľudské zdroje a systémy efektívnosti.
▪ Výskum, inovácie a nové technológie
Zvyšovanie a zlepšovanie kvality, životaschopnosti a kreativity vnímavého a zodpovedného európskeho akčného výskumu, sledovanie spoločenských funkcií súvisiacich s kontextom – plánovanie a podpora riešení a spoločných zásahov.
▪ Sociálna súdržnosť, spravodlivosť a rovnosť
Využívanie opatrení na posilnenie postavenia v sociálnom, ekonomickom a vzdelávacom kontexte – snaha o vyrovnanie príležitostí pre inkluzívnu a dostupnú spoločnosť pre všetkých, založenú na ľudských právach a rodovej rovnosti.
▪ Miestny rozvoj a udržateľnosť
Podpora výmeny osvedčených postupov (best practices) smerom k udržateľnému a zdieľanému rozvojovému modelu intervencií a služieb zameraných na ochranu a zlepšenie podmienok miestneho prostredia a obozretné a racionálne využívanie prírodných zdrojov.
▪ Medzinárodná spolupráca, mobilita a mládež
Zlepšenie medziodvetvového a nadnárodného prenosu znalostí a odborných znalostí pre riadenie inkluzivity a spoločenské povedomie s cieľom preskúmať integrované a štruktúrované stratégie pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny globálny rast.

PRISM momentálne počíta s tímom 14 platených zamestnancov; sociálny podnik navyše hostí miestnych (Univerzita v Palerme) a európskych študentov (Erasmus+) na stáže v oblasti projektového manažmentu EÚ a udržateľného plánovania stratégií sociálnej inklúzie.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD -
Centrum sociálnych inovácií

Email:

info@csicy.com

Cyprus

Centrum sociálnych inovácií (CSI) je výskumná a vývojová organizácia, ktorá sa zameriava na podporu sociálnych inovácií, ktoré môžu priniesť pozitívnu zmenu v lokálnom, národnom, regionálnom a globálnom kontexte.
CSI verí, že štyri piliere sociálnej interakcie, vzdelávania, rozvoja a ekonomickej racionalizácie spolu s fundamentálne zdravými a udržateľnými riešeniami, ako aj narušením terajších riešení systémových sociálnych problémov môžu viesť ku kreatívnym riešeniam, ktoré ovplyvnia významnú zmenu sociálnej štruktúry každej spoločnosti.
CSI úzko spolupracuje na riešení trhových, sociálnych, ekonomických a kultúrnych výziev s vládami, miestnymi administratívnymi agentúrami, neziskovými organizáciami, komerčnými subjektmi a vzdelávacími inštitúciami.
Identifikujeme a riešime systémové výzvy prostredníctvom výskumu založeného na dôkazoch, najmodernejšieho skúmania globálnych, národných, regionálnych a lokálnych riešení, vyvíjame riešenia s prihliadnutím na miestny ekosystém, kultúrnu dynamiku, uspokojujeme potreby zainteresovaných strán a implementujeme tieto riešenia tak ako aj držíme neustálu bdelosť pre zabezpečenie nepretržitej spätnej väzby a z toho vyplývajúcich úprav.
Mechanizmy a procesy spätnej väzby, ktoré používame, nám umožňujú byť v kontakte s našimi zainteresovanými stranami a neustále aktualizovať našu ponuku sociálnych riešení.
Tím CSI sa skladá z viac ako 30 výskumníkov s otvorenou mysľou, pedagógov, školiteľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP), sociálnych podnikateľov, projektových manažérov, školiteľov a vývojárov informačných technológií.
CSI zahŕňa schopnosť a kapacitu identifikovať sociálne potreby, navrhnúť a implementovať prispôsobené iniciatívy a projekty a zabezpečiť udržateľný rast na základe svojich rozsiahlych odborných znalostí pri úspešnom dokončení viac ako 100 financovaných projektov.
CSI sa zameriava na zlepšovanie kvality života pre všetkých a využíva sociálne inovácie na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti, riešenie systémových výziev a vývoj riešení, ktoré môžu poskytnúť príležitosti jednotlivcom a organizáciám.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKTİF ÖĞRENCİ SPOR DERNEĞİ

Turecko

ULUDAG UNIVERSITESI AOSD je nezisková verejná vysokoškolská inštitúcia so sídlom vo veľkom meste Bursa (populačný rozsah 1 000 000-5 000 000 obyvateľov).
Oficiálne akreditovaná a/alebo uznaná tureckou mimovládnou organizáciou, ULUDAG UNIVERSITESI AOSD je veľmi rozsiahla (veľkosť univerzity viac ako 45 000 študentov) koedukačná vysokoškolská inštitúcia.
Od roku 2013 je hlavnou činnosťou organizácie realizovať rôzne nápady formou dobrovoľníctva resp. prostredníctvom rôznych iniciatív, programov, nápadov, fondov alebo projektov. Od začiatku až doteraz máme basketbalový tím v kaunaskej amatérskej lige, a taktiež organizujeme na týždennej báze basketbalové aktivity. Naša organizácia má spolu 2000 členov, z ktorých 200 je aktívnych. Niektorí z nich sú akademici a profesori. Združenie má tiež 15 platených zamestnancov.
Rozsah prác
• Spolupráca s inými organizáciami, príslušnými orgánmi štátnej správy a inými právnickými osobami a jednotlivcami doma aj v zahraničí,
• Organizovanie okrúhlych stolov, seminárov, podujatí, fór, prednášok a premietaní pre deti a mládež,
• Organizácia a realizácia vzdelávania, školení, workshopov a prednášok, ktoré sú realizované členmi združenia a odovzdávanie poznatkov získaných počas rokov práce a skúseností v oblastiach, v ktorých združenie pôsobí
• Výroba publikácií (brožúry, letáky, plagáty, knihy a pod.) v oblasti činnosti združenia,
• Rozvoj a realizácia rôznych projektov v oblasti občianskej spoločnosti so zameraním na témy súvisiace s cieľmi združenia,
• Výroba mediálnych kampaní
• Podpora dialógu a prispievanie k zmiznutiu predsudkov, stereotypov, ignorancie, neznášanlivosti a diskriminácie prostredníctvom účasti v občianskej spoločnosti medzi mladými ľuďmi, deťmi
• Podpora a rozvoj dobrovoľníctva podporou participácie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznych dobrovoľníckych aktivít a podpory dobrovoľníctva prostredníctvom vzdelávacích a propagačných kampaní,
• Organizovanie národných a medzinárodných vedeckých konferencií a vedeckých a odborných publikácií, škôl, konferencií a seminárov,
• Neinštitucionálna výchova k ochrane a podpore ľudských práv všetkých skupín ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo, národnosť a akúkoľvek formu diskriminácie v oblasť ľudských práv,
• Inklúzia, pomoc a podpora, ako aj informácie, poradenstvo, vzdelávanie, rôzne formy prevencie, herne, dielne, kluby pre sociálne znevýhodnené skupiny,
• Organizovanie zážitkových, športových, kultúrnych/umeleckých a iných projektov, stretnutí a turnajov

IVEPE - SEV

Grécko

IVEPE-SEV je nezisková vzdelávacia organizácia založená v roku 1980 skupinou gréckych priemyselných odvetví. Hlavným zámerom jej založenia bolo vytvorenie dôveryhodného orgánu, ktorý by bol referenčným bodom pri poskytovaní kvalitných školení a podpore celoživotného vzdelávania pre zamestnancov, nezamestnaných, živnostníkov a ľudí zo zraniteľných sociálnych skupín v Grécku a v zahraničí.
IVEPE-SEV ako vzdelávacia pobočka Helénskej federácie podnikov (SEV) funguje pod jej inštitucionálnym dohľadom. SEV má vedúcu úlohu pri premene Grécka na produktívnu, extrovertnú a konkurencieschopnú ekonomiku ako nezávislý a zodpovedný zástupca súkromnej ekonomiky. SEV ako sociálny partner, ktorý verí vo fungovanie inštitúcií, presadzuje príslušné štátne a európske inštitúcie ako aj názory a postoje podnikateľskej sféry. SEV formuluje stanoviská, analýzy a návrhy politík v oblasti ekonomiky, priemyslu, inovácií, zamestnanosti, vzdelávania a pracovných zručností, sociálneho dialógu, udržateľného rozvoja, zodpovedného podnikania. SEV tiež prepája svojich členov s rozhodovacími centrami (domácimi a medzinárodnými) s cieľom vytvárať pridanú hodnotu.
40 ROKOV SKÚSENOSTÍ: Za posledných 40 rokov realizujeme inovatívne školiace programy v širokom spektre predmetov v našich súkromných zariadeniach v Aténach, Solúne, Patre a Volose a tiež interne v obchodných priestoroch. Priame prepojenie so všetkými výrobnými sektormi a dlhodobé skúsenosti umožňujú IVEPE-SEV byť efektívny v národných a európskych vzdelávacích projektoch, ako aj v programoch CSR. Sme prepojení s viac ako 800 podnikmi v Grécku a dlhodobo spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami, poskytovateľmi OVP, univerzitami a odborníkmi z celého sveta. Náš špecializovaný, dobre vyškolený personál a vysoké kvalitatívne kritériá robia z IVEPE-SEV spoľahlivého partnera vo veľkých projektoch, kde sú prísne termíny a kvalitné dodávky kľúčové. IVEPE-SEV školí pedagógov dospelých od roku 2007, aby získali certifikáciu od EOPPEP (Národná organizácia pre certifikáciu kvalifikácií a odborné poradenstvo). Taktiež vyškolila stovky pedagógov a učiteľov v moderných vzdelávacích metódach.
KVALITA SLUŽIEB: Pre zabezpečenie kvality našich služieb sme vyvinuli a implementovali Certifikovaný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO9001, pre plánovanie a vedenie programov odborného vzdelávania, pričom zároveň máme certifikovaný systém manažérskych kompetencií (SDEP) podľa Helénskeho štandardu ELOT 1429:2008 na programovanie a riadenie spolufinancovaných projektov. IVEPE-SEV je akreditovaným orgánom pre certifikáciu osôb podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 17024 z Helénskeho akreditačného systému (ESYD).
NÁŠ ZÁVÄZOK: Posilniť ľudí aktualizovanými znalosťami a zručnosťami. Veríme v partnerstvá založené na etike, zamerané na neustále zlepšovanie a kvalitné výsledky.
NAŠA POLITIKA: Hĺbkový prieskum vzdelávacích potrieb našich partnerov a ďalšia tvorba vhodných školiacich programov.
NAŠA VÍZIA: Stať sa meradlom odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania odborníkov v Grécku a v širšom regióne juhovýchodnej Európy.