Téma 2

Pochopenie prekážok v práci ženských líderiek

Podľa TheWomenLeaders (n.d), zatiaľ čo niektoré vodcovské kvality presahujú pohlavie, prostredie pre podnikateľky môže odhaliť jedinečné výzvy, ktoré si vyžadujú odlišný súbor zručností a vlastností. Ich výskum naznačuje, že líderky často prejavujú výnimočnú motiváciu a posilnenie, pretože sa pohybujú v podnikateľskom patriarchálnom svete, ktorý bol historicky exkluzívnejší a menej podporoval ženy. Cesta stať sa úspešnou líderkou teda predstavuje náročnú cestu pre začínajúce podnikateľky, ktoré hľadajú šancu v odvetviach, v ktorých po stáročia dominovali muži, ako sú vidiecke podnikanie a agroturizmus.

Výzvy na pracovisku

Napriek tlaku na zmenu a rodovú rovnosť na pracovisku 21. storočia sa ženy v podnikaní naďalej stretávajú so zastaranými rodovými normami a škodlivými postojmi. Pretrváva niekoľko problémov, ktoré bránia postupu žien do vedúcich rolí, vrátane nasledujúcich (Martin, 2023):

Stereotypy

V mnohých odvetviach historicky prevládalo mužské vedenie, čo viedlo k vnímaniu, že vlastnosti efektívneho lídra sú vo svojej podstate mužské. Keď ženy prejavujú tieto črty, sú niekedy nespravodlivo posudzované. Naopak, ak ženy nevykazujú tieto konvenčné líderské vlastnosti, môžu čeliť pochybnostiam o ich vhodnosti pre vedúce pozície. Okrem toho sa na určité úlohy a odvetvia stále pozerá cez optiku tradičných patriarchálnych rodových noriem, pričom niektoré sa považujú za vhodnejšie pre ženy a iné pre mužov.

Diskriminácia

Pracovné prostredie ovplyvnené rodovo špecifickými predsudkami môže vytvárať pre ženy nevítané prostredie. To môže viesť k tomu, že ženy budú prehliadané kvôli príležitostiam a budú vystavené prípadom sexuálneho obťažovania, nevhodného správania na pracovisku a iného neprofesionálneho správania.

Nedostatok príležitostí na vytváranie sietí

Napriek klesajúcej prítomnosti zaujatosti v profesionálnej sfére môžu jej účinky stále predstavovať prekážky pre ženy, ktoré sa snažia nadviazať kontakty. V dôsledku toho môže dôjsť k obmedzenej dostupnosti a prístupu k mentorským a podporným systémom zameraným na uľahčenie postupu žien do vedúcich pozícií.

Nedostatočná rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Tradičné predstavy o rodových rolách môžu obmedzovať ženy, aby efektívne zvládali svoje profesionálne a osobné povinnosti. Mnohé ženy, ktoré sa venujú profesijnej dráhe, sa stretávajú s nespravodlivým predpokladom, že sa nemôžu naplno venovať svojej práci. Táto nepodložená domnienka môže viesť k premeškaným príležitostiam, prehliadaniu povýšení a nedostatku uznania ich oddanosti a schopností dokonca aj v ich vlastných podnikaniach.

Napriek týmto hrozivým výzvam, ženy naďalej vzdorujú stereotypom a prekonávajú prekážky, aby dosiahli vedúce pozície. Ich odolnosť, odhodlanie a neochvejná oddanosť ich kariére sú dôkazom ich schopností a potenciálu. Keď napredujeme, je nevyhnutné, aby úsilie o odstránenie rodových predsudkov a presadzovanie rodovej rovnosti na pracovisku pretrvávalo, čím sa zabezpečí, že všetky ašpirujúce podnikateľky budú môcť sledovať svoje líderské túžby a prispieť k budúcnosti charakterizovanej inkluzívnosťou a spravodlivosťou.

Canva

Pochopenie typov vedenia ľudí

Nasledujú najbežnejšie typy štýlov vedenia ľudí (Ali a kol., 2015; Costa a kol., 2023):

Jeden z najprísnejších štýlov vedenia ľudí. Tento vodcovský prístup, ktorý je nevyhnutný v situáciách vyžadujúcich rýchle rozhodovanie, sa spolieha na dôveru tímu v rozhodovacie schopnosti lídra a vyžaduje minimálnu alebo žiadnu tímovú účasť. Je však dôležité poznamenať, že hoci tento vodcovský prístup prináša rýchle výsledky a ciele, môže z dlhodobého hľadiska brániť komunikácii a prehliadať príležitosti, kde by spoločné úsilie mohlo odhaliť alternatívne cesty na dosiahnutie výsledkov.

Byrokratickí lídri stále prejavujú silné odhodlanie presadzovať pravidlá a dodržiavať hierarchické štruktúry v rámci podniku. Tento štýl vedenia je efektívny v prostrediach súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a bezpečnosťou. Tento prístup sa považuje za jeden z najčastejšie používaných štýlov vedenia ľudí.

Lídri s charizmatickými vlastnosťami majú presvedčivú auru, ktorá inšpiruje ich tím, aby nasledoval ich kroky. Ich sympatie prispievajú k ich vlastným úspechom, ako aj úspechom ich tímu v obchodnej sfére. Tento vodcovský prístup sa môže ukázať ako účinný vo vysokoenergetickom pracovnom prostredí s pozitívnou morálkou.

Demokratický líder často podporuje zapojenie podriadených do rozhodovacieho procesu. Tento vodcovský prístup si získava obdiv a môže byť vysoko efektívny v kreatívnych pracovných prostrediach, kde rýchle rozhodnutia nie sú naliehavou nevyhnutnosťou. Tento prístup môže podporiť motivovaný a vysoko zanietený tím, ale môže tiež spôsobiť oneskorenia v procesoch, pretože jednotlivci potrebujú čas na zváženie svojich možností pred pokračovaním.

Títo lídri vyžadujú tímovú angažovanosť, aby dosiahli výsledky, najmä v situáciách, keď existuje minimálne krátkodobý tlak na dosiahnutie výsledkov. Zostávajú však zodpovední za stanovenie očakávaní zamestnancov a dohľad nad výkonom. Tento štýl vedenia sa osvedčuje pri spolupráci so skúsenými a sebavedomými zamestnancami.

Títo lídri rozdeľujú moc a rozhodovaciu právomoc medzi svojich podriadených, pričom často formujú smerovanie organizácie na základe kolektívnych záujmov tímu. Tento vodcovský prístup môže priniesť pozitívne výsledky v humanitárnych organizáciách, neziskových organizáciách a tímoch, ktoré sa snažia podporovať diverzitu, inklúziu a tímovú morálku.

Lídri, ktorí sa riadia systémom založeným na transakčnom štýle „odmeňovania a trestania“, aby motivovali zamestnancov k dosiahnutiu úspechu a odradili ich od zlyhania. Tento vodcovský prístup sa môže ukázať ako vhodný pre tímy, ktoré nachádzajú motiváciu vo vidine na odmeny.

Transformační lídri využívajú svoju inšpiratívnu energiu a osobnú charizmu na kultivovanie pozitívneho a vysokoenergetického pracovného prostredia. Tento štýl vedenia často prevyšuje charizmatické vedenie, pretože nielenže podporuje motiváciu, ale aj povzbudzuje tímy, aby rozvíjali sebadôveru, skutočný zmysel pre vášeň a zodpovednosť. Môže byť obzvlášť efektívny v organizáciách pre členov tímu, ktorým sa darí v kolaboratívnom a dynamickom pracovnom prostredí.

Úspešné podnikanie často závisí od schopnosti flexibilne prispôsobiť tieto štýly vedenia tak, aby inšpirovali a viedli tímy k dosiahnutiu spoločných cieľov. Porozumením a zvážením silných stránok každého štýlu sa môžu začínajúci podnikatelia efektívne orientovať v mnohostrannom prostredí biznisového vedenia ľudí a viesť svoje podniky k úspechu.