Téma 2

Rozvoj podnikateľskej sebaúčinnosti

Definícia sebaúčinnosti

Sebaúčinnosť je definovaná ako viera vo vlastné schopnosti mobilizovať motiváciu, kognitívne zdroje a postupy potrebné na splnenie daných situačných požiadaviek.

Podnikateľská sebaúčinnosť

V podnikateľskej sfére sa podnikateľská sebaúčinnosť javí ako kľúčový psychologický faktor ovplyvňujúci podnikateľský úspech. Odráža presvedčenie jednotlivca o jeho schopnostiach orientovať sa na zložitej podnikateľskej ceste a formuje podnikateľské správanie a výsledky.

Vzťah s podnikateľským zámerom a prispôsobivosťou

Podnikateľská sebaúčinnosť má silné pozitívne spojenie s podnikateľským zámerom, stimuluje podnikateľské ambície a iniciatívy. Je tiež prispôsobiteľný rôznym podnikateľským kontextom, čím sa zdôrazňuje jeho význam v rôznych podnikateľských oblastiach. Posilnením dôvery vo svoje podnikateľské schopnosti môžu tvorcovia politík, pedagógovia a obchodní mentori výrazne ovplyvniť podnikateľské zámery, činy a v konečnom dôsledku aj celkové podnikateľské prostredie.

Prípadová štúdia: Mechanizmus sebaúčinnosti v mikropodnikaní vo farmárskom turizme

Mikropodnikanie v sektore cestovného ruchu slúži ako životne dôležitá stratégia na diverzifikáciu fariem, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť destinácií. Napriek svojmu potenciálu čelia farmári psychologickým a štrukturálnym bariéram, ktoré bránia iniciovaniu alebo rozširovaniu turistických aktivít. Ferreira (2018) tvrdí, že sociálny kapitál odvodený od farmárskych sietí poskytuje zdroj podnikateľského sebavedomia a podporuje podnikateľské ašpirácie. Skúmanie údajov z prieskumu od 207 farmárov v Severnej Karolíne preukázalo, že sa hodí robustný model mechanizmu sebaúčinnosti, ktorý ukazuje významné prepojenia medzi premosťovaním sociálneho kapitálu a mikropodnikateľským sebavedomím. Faktory vnútornej sebaúčinnosti vykazovali silné a významné korelácie s podnikateľským zámerom. Overenie prostredníctvom kvalitatívnych poznatkov z participatívneho výskumu zdôraznilo kľúčovú úlohu neformálnych sietí pri modelovaní podnikateľského správania, posilňovaní sebavedomia a posilňovaní mikropodnikateľských ambícií. Je pozoruhodné, že vonkajšia sebaúčinnosť nepreukázala žiadnu významnú súvislosť s podnikateľskými zámermi poľnohospodárov, pravdepodobne v dôsledku nejasných agroturistických politík.