Téma 2 Proces strategického plánovania

Účinnosť strategického plánu spočíva v tom, ako vám pomáha prijímať správne rozhodnutia. Váš strategický plán stanovuje hranice a usmernenia pre všetky vaše taktické rozhodnutia.

Proces strategického plánovania v 3 krokoch:

Cieľom fázy diskusie je zhromaždiť čo najviac informácií, názorov a podnetov. Zriaďte pravidelné stretnutie so zamestnancami a všetkými ostatnými pracovníkmi vašej firmy, ktorí sa budú podieľať na strategickom plánovaní. Uistite sa, že máte program a jasné očakávania, čo chcete na každom stretnutí dosiahnuť. Udržíte tak diskusie na správnej ceste a pomôžete predísť rozptýleniu. Na niekoľkých prvých stretnutiach sa pokúste odpovedať na otázky, ktoré vám pomôžu definovať súčasný stav podniku, ako napríklad: „Kde sme teraz?“ a „Kde sú naši konkurenti?“. Keď budete mať dobrú predstavu o tom, kde sa podnik nachádza, môžete sa na ďalších stretnutiach zamerať na konkrétne detaily.

Okrem pravidelných stretnutí so zamestnancami vo vašej firme môžete získavať informácie aj od ľudí mimo vašej spoločnosti, ako sú dodávatelia, investori, analytici. Externí ľudia budú mať jedinečný pohľad nielen na vašu firmu, ale aj na odvetvie, v ktorom pôsobíte. Získanie ich názorov na to, kam sa podľa nich odvetvie uberá a čo sa podľa nich v budúcnosti zmení, vám môže pomôcť zostaviť strategický plán a určiť, kde chcete, aby sa vaša firma v budúcnosti nachádzala.

Môžete tiež vykonať analýzu SWOT. SWOT je skratka pre silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby.

Pri vykonávaní analýzy SWOT budete spolu so zamestnancami skúmať, čo vaša firma robí dobre, v čom sa môže zlepšiť, aké budúce príležitosti, ktoré by mohli pomôcť uľahčiť rast a úspech, a akúkoľvek konkurenciu alebo vonkajšie faktory, ktoré by mohli zabrániť úspechu firmy.

Po zhromaždení všetkých informácií je čas na fázu vývoja. V tejto fáze začnete zostavovať strategický plán vášho podniku. Strategický plán sa skladá z piatich kľúčových zložiek:

 • Vízia
 • Vyhlásenie o poslaní
 • Ciele a úlohy
 • Akčný plán
 • Podrobnosti o tom, ako často sa bude strategický plán revidovať a aktualizovať

Aká je vaša vízia?

Je veľmi dôležité, aby ste si stanovili aj víziu svojho podniku. Ide o to, ako si predstavujete svoju spoločnosť v budúcnosti. Vaša vízia by mala odpovedať na tieto otázky:

 • Aký druh vplyvu chcem, aby moja spoločnosť mala v mojej komunite?
 • Čo očakávam, že dosiahnem v budúcnosti?
 • Ako môže moja firma pomôcť zlepšiť životy ľudí?

Stanovte poslanie vašej spoločnosti

Tu si sadnite a podrobne napíšte cieľ vašej spoločnosti. Poslanie vašej spoločnosti je vodítkom pre každodennú činnosť vašej firmy. Je to tiež východiskový bod pre prijímanie budúcich rozhodnutí.

Poslanie by malo odpovedať na tieto otázky:

 • Čo presne je predmetom našej činnosti?
 • Čo robíme pre našich zákazníkov?
 • Čo nás motivuje k práci?

Keď si vytvárate ciele a úlohy pre svoje podnikanie, uistite sa, že sú jasné, realistické a merateľné. V spolupráci so svojimi zamestnancami vytvorte ciele a úlohy aspoň na najbližší jeden až tri roky. A prediskutujte, ako sa tieto ciele a úlohy budú merať a sledovať.

Nie ste si istí, aké ciele zahrnúť? Tu je niekoľko príkladov: zvýšiť predaj a zisk, ponúknuť nové produkty a služby, získať nové typy spotrebiteľov, využívať digitálne platformy, zlepšiť online služby zákazníkom, vytvoriť databázu zákazníkov, investovať do vzdelávania zamestnancov, zlepšiť udržanie zamestnancov.

Rovnako dôležité je mať akčný plán na dosiahnutie týchto cieľov a zámerov. Ak sa snažíte zvýšiť predaj o 10 % za rok, môžete v rámci svojho akčného plánu realizovať viac marketingových aktivít a práce so sociálnymi médiami. Ak akčný plán nepomáha vašej firme dosiahnuť ciele, je potrebné plán prepracovať.

Dôležitou súčasťou strategického plánu by mala byť otázka, ako často sa bude plán revidovať a aktualizovať. Určite niekoho, kto bude zodpovedný za preskúmanie, aktualizáciu a zdieľanie akýchkoľvek zmien so zvyškom spoločnosti. Či už to budete vy alebo iný zamestnanec, budete sa chcieť uistiť, že všetci vo firme sú oboznámení so zmenami a s tým, ako ovplyvňujú celkový strategický plán.

Pri revízii strategického plánu môžete zistiť, že nie ste na dobrej ceste k splneniu cieľa, ktorý ste si predtým stanovili. Nepodliehajte panike. Prehodnoťte situáciu a ak je to potrebné, prediskutujte problémy so svojimi zamestnancami. Zistite, čo sa pokazilo a prečo vaša firma nestíha; možno bol cieľ príliš ambiciózny alebo nereálny. Zmeňte cieľ alebo zámer a aktualizujte akčný plán, ktorý vám pomôže vrátiť sa na správnu cestu. Možno tiež zistíte, že váš malý podnik splnil cieľ alebo zámer skôr, ako ste si mysleli. V takom prípade si môžete vytvoriť nový cieľ alebo zámer, na ktorom budete pracovať, alebo sa pokúsiť udržať pokrok, ktorý ste už dosiahli.

Prečo je strategické plánovanie dôležité?
Proces strategického plánovania môže trvať určitý čas, ale je prospešný pre všetkých zúčastnených. Ako majiteľ malej firmy budete mať lepšiu predstavu o organizačných cieľoch a zámeroch, ktoré budete chcieť dosiahnuť, a o ceste, ako to dosiahnuť. Pre vašich zamestnancov môže tento proces podporiť zvýšenie produktivity – prispieť k úspechu podniku.

Zdroj: Bezplatný vektor od vectorjuice | Podnikateľ na vrchu pri pohľade do teleskopu a zamestnanci (freepik.com)