Téma 3 Techniky analýzy údajov

Na odhalenie poznatkov v rámci údajov vrátane metrík, faktov a štatistík sú užitočné nástroje a postupy na analýzu údajov. Kvantitatívne a kvalitatívne metódy sú dva základné typy analýzy údajov. Vedúci pracovníci podnikov a osoby s rozhodovacími právomocami môžu tieto techniky využívať samostatne alebo v kombinácii, aby im pomohli vyvodiť závery z rôznych druhov údajov.

Kvantitatívna analýza údajov:

Kvantitatívna analýza údajov sa zameriava na číselné premenné vrátane štatistík, percent, výpočtov, meraní a iných číselných údajov. Využíva algoritmy, matematické nástroje a softvér na zmenu údajov a získanie cenných obchodných poznatkov.

Kvalitatívna analýza údajov:

Na druhej strane kvalitatívne údaje pozostávajú z nečíselných informácií. Práca s kategorickými premennými, ako sú štatistiky, percentá a miery, ako aj jedinečné identifikátory, ako sú štítky a atribúty, sú súčasťou analýzy kvalitatívnych údajov. Na analýzu kvalitatívnych údajov môžu dátoví analytici využívať techniky, ako je pozorovanie za účasti alebo z prvej ruky, rozhovory, fokusové skupiny a štúdium dokumentov a artefaktov.

Podnikatelia môžu využívať analýzu údajov na prijímanie lepších obchodných rozhodnutí tým, že do svojho rozhodovacieho procesu začlenia poznatky z analýzy údajov. Tu je niekoľko príkladov, ako môžu podnikatelia využiť analýzu údajov:

Identifikácia modelov a trendov: Analýzou obrovského množstva údajov môžu majitelia firiem nájsť vzory a trendy v správaní zákazníkov, trhové trendy a ďalšie údaje, ktoré sa týkajú ich odvetvia. Vďaka tomu možno prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa vývoja produktov, marketingových taktík a prideľovania rozpočtu.

Zvyšovanie prevádzkovej efektívnosti: Analýza údajov môže pomôcť majiteľom podnikov pri zefektívňovaní ich činnosti tým, že poukáže na neefektívnosť a potenciálne oblasti rozvoja. Môžu tak znížiť svoje náklady a ušetriť čas a zdroje.

Pochopenie preferencií spotrebiteľov: Štúdiom údajov o zákazníkoch môžu majitelia podnikov lepšie pochopiť požiadavky a preferencie svojich zákazníkov. Na základe toho môžu lepšie uspokojiť dopyt zákazníkov prispôsobením svojho tovaru a služieb.

Predpovedanie budúcich trendov: Majitelia firiem môžu odhadnúť budúce trhové trendy a dopyt na základe dôkladného preskúmania údajov z minulosti a trhových trendov. Na základe toho sa môžu pripraviť na príležitosti a ťažkosti v budúcnosti.

Zvýšenie riadenia rizík: Vlastníci podnikov môžu zlepšiť svoje stratégie riadenia rizík preskúmaním údajov o rizikových prvkoch, ako sú trhové podmienky alebo prevádzkové problémy. To im môže pomôcť pri znižovaní rizík a prijímaní lepších investičných a iných obchodných rozhodnutí.

Podnikatelia môžu využiť analýzu údajov na získanie prehľadných informácií, ktoré im pomôžu zlepšiť ich obchodné rozhodnutia, zefektívniť procesy a podporiť rast. Podnikatelia môžu využitím nástrojov a prístupov dátovej analýzy získať konkurenčnú výhodu vo svojom odvetví a nastaviť svoje spoločnosti na dlhodobý úspech.