Hakkında

VEDA: Agroturizm için Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesi, Kasım 2022 - Ekim 2024 tarihleri arasında yürütülecek olan bir Erasmus+ KA2 Projesidir.

VEDA projesi, AB genelinde kadınlara yeni eğitim fırsatları sunarak mevcut bilgilerini genişletmelerine ve yeni beceriler edinerek çağdaş işgücü piyasasına erişim sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmektedir.
Proje, geniş bir yelpazedeki kadınlara alternatif öğrenme yolları sunmayı ve istihdam edilebilirlik ve girişimcilik fırsatlarından yararlanmaları için bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Projenin başarılı bir şekilde uygulanması, kadınların Avrupa işgücü piyasasına ve genel olarak topluma entegrasyonunun temelini oluşturacak ve Avrupa’daki diğer kuruluşlar ve paydaşların takip etmesi için iyi bir örnek teşkil edecektir.

Hedefler

Projenin hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Geniş bir yelpazedeki kadınlara dahil olma ve potansiyellerini kullanma fırsatı sunarak AB’nin kadın girişimciliğine yönelik stratejilerine katkıda bulunmak.
  • Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve kadın yeşil ekonomisinin geliştirilmesinin bir parçası olmak.
  • Avrupa’daki kadınlar arasında yeni ve yenilikçi dijital becerilerin geliştirilmesini kolaylaştıracak yenilikçi eğitim araçları geliştirmek.

Çıktılar/ Sonuçlar

VEDA projesi, mevcut becerilerinin kullanılması ve yeni yetkinliklerin geliştirilmesi yoluyla kadınlara eşit öğrenme ve istihdam edilebilirlik fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Proje aşağıdaki sonuçlara ve çıktılara sahip olacaktır:
1) Avrupa’daki mevcut ekonomi ve kadın girişimciliği stratejilerinin bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde derinlemesine bir analizinin sağlanması: Bu analiz, proje süresince gerçekleştirilecek görüşmelerden ve odak gruplarından elde edilecek verilere dayanacaktır. Amaç, çağdaş Avrupa işgücü piyasasında kadın girişimciliği için mevcut fırsatların spesifik özelliklerinin yanı sıra, turizm alanında öğrenme ve istihdam edilebilirlik fırsatlarının sağlanması yoluyla daha iyi ele alınması için mevcut ve gelecekteki KOBİ’lere kadınları dahil etmenin faydalarını ortaya koymaktır.
2) Kadınların işgücü piyasasına girme becerilerini ve kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış faaliyetleri içerecek interaktif öğrenme materyallerinin geliştirilmesi ve uygulanması. Bu beceriler arasında dijital okuryazarlığın yanı sıra kendi turistik iş fikirlerini geliştirme yolları, start-up şirketler hakkında düşünme, girişimcilik becerileri vb. yer almaktadır.
3) Yerel KOBİ’ler, turizm işletmeleri paydaşları ve istihdam ve/veya girişimcilik fırsatları sunan kuruluşlar ile kadınlar arasında bir köprü görevi görecek çevrimiçi bir platformun geliştirilmesi. Bu platformda ayrıca öğrenme faaliyetlerinin yanı sıra AB’de TTH’nin geliştirilmesine yönelik fırsatlar hakkında bilgiler de yer alacaktır.
4) Projenin faaliyetlerini ve sonuçlarını özetleyecek ve yeşil girişimcilik alanındaki uygulayıcıların profesyonel kapasitesini geliştirme hedefine yönelik kapsamlı bir kaynak olacak interaktif bir kılavuzun geliştirilmesi.

Hedef gruplar

Birincil

İşsiz kadınlar, kadın girişimciler

İkincil

Daha geniş girişimcilik alanındaki paydaşlar

Diğerleri

Mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları ve eğitmenleri, kadın dernekleri